Projektovanie

Každý individuálny projekt pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

Architektonická štúdia

Pod týmto pojmom sa rozumie návrh stavby priestorovo a materiálovo. Táto fáza má byť odzrkadlením investorovej predstavy do vizuálnej podoby osadená na pozemok tak, aby spĺňala všetky regulatívy vyplívajúce z existujúceho prostredia a zástavby. Našim cieľom je čo najvernejšie zobrazenie investorových predstáv na papier.

Projekt pre územné rozhodnutie

V tejto fáze projektu je stavba určená konkretnými parametrami - výška objektu, pôdorysné rozmery, vzdialenosti od hraníc pozemku, vzdialenosti od susednej zástavby, dispozícia objektu, navrhované pripojenie inžinierských sietí. Pri projektoch jednoduchších stavieb je vo zvyku zlúčené územné a stavebné konanie.

Projekt na stavebné povolenie

Táto časť projektovej dokumentácie je potrebná pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom. Projekt pre stavebné povolenie je detailnejšie spracovaný projekt s presnejšími dimenziami a konkrétne popísanými skladbami konštrukcií. Projekt sa skladá z viacerých čiastkových projektov, napríklad: projekt požiarnej ochrany, statický posudok, tepelnotechnické posúdenie atď. V prípade požiadavky investora je možné vybaviť aj inžinierskú činnosť, ktorá je potrebná pre vydanie stavebného povolenia. Inžinierska činnosť je vybavenie stanovísk všetkých dotknutých orgánov - elektrické siete, vodovodné a kanalizačné siete, internetové siete atď. 

Projekt pre realizáciu stavby

Je to posledná dokumentácia, ktorá zahŕňa podrobné riešenie projektu v každom detaile stavby. Väčšinou je táto fáza potrebná pri väčších stavbách alebo stavbách ktoré sú svojim architektonickým riešením náročnejšie na riešenie detailov. Je výhodou mať takúto dokumentáciu vzhľadom na to, že nevznikajú zbytočné nedorozumenia na stavbe a je presne zakreslený každý prvok na stavbe - od káblov cez  rozvody kanalizácie až po kľučky na oknách.